Al meer dan 726.000 bezoekers!

Zijsprokkels

Nieuwste artikels

Zijsprokkel 84: Vernieuwing van de kerk van Attenhoven, 1723.

Technische fiche

In 1723 legde pastoor Willem Vander Maesen uit hoe de kerk onder zijn leiding vernieuwd werd (Kerkarchief 2344/4, p. 161-167). Rijksarchief Leuven.

Tekst

1723 in aestate in iulio et Augusto [= in de zomer in juli en augustus] heb ick Guilielmus vander Maesen mijn kercke totaliter verandert, sij was alst volght, om op te gaen op den kerckhoof [= kerkhof] moest men op gaen met acht trappen, ende om in die kercke te comen soo moest men met twee groete trappen afgaen, om in den cour [= het koor] te gaen moest men met twee trappen op gaen, item voor den hoogen authaer was noch eenen steenen trap soo dat den cour gelijck oft ełen hoogh [= even hoog] was met die sacristeij.

Item tuschen die kercke ende groeten cour was afgesepareert [= gescheiden] met deuren ende traniels [= ijzeren traliewerk] ende balken soo dat men in die kerck seijnde qualeijck [= kwalijk, met moeite] den groeten authaer konde sien, ende bołen dien balck stont dat crucifix dat nu achter in die kerck staet, ende die schildereij van sint Anna stoent van te vooren daer nu het crucifix staet, soo met een wordt geseijdt dat ons kercke van attenhołen was geleijck eenen kelder, ende soo donckel dat ick op den preek stoel de ełangelie niet konde leesen, soo dat [= omdat] daer geen licht was.

Item waeren die clijn autaeren besloeten oft afgesepareert van die kercke met traniels.

Nota oock dat die deure tegenwordigh aen den vint [= doopvont] staen, hebben gestaen aen den cour.

Item in die kercke was qualeijck plałetsel [= slecht plaveisel].

Soo heb ick deur mijn supplieken [= smeekbrieven] gesoliciter [= gesolliciteerd] ołer die drij jaeren lanck ende deur voorspraecke van mijn goede vrinden baron Lombeek onsen Heer van Attenhołen, item Van de Velde beijde dom Heeren [= kanunniken] ende deur noch andere vrinden, soo hebben mij die dom Heeren van Luijck mij gegełen gegełen (sic) nołum pałimentum oft plałetsel pro nałi ecclesie [= nieuw plaveisel voor het schip van de kerk], voor den cour [= voor het koor], voor die sacristeij te weten achtien honder[t] steen, ider van ołer den voet lanckt, ider hondert kost op die place derthien guldens, te weten tot Lompree ontrint een ure van Hoye, die gemeijntenarts van attenhołen hebben die selłe steen gehaelt mits conditie dat ick die afgangen van die kercke moeste maecken waer van ick die gemeijntenaers hebbe hantschrift gegełen dat ick die afgangen saude maecken, het welck ick oock gedaen hebbe van het aut plałetsel van die heeren. Item heb ick gegełen voor die hant vijf pattacons welcke sijn betaelt deur een almoosen, soo dat ick die vraeghte [= vracht] aen die gemeijntenaers hebbe betaelt als sonder preiudicie [= zonder een voorafgaand oordeel].

Nu dan om die kercke in te gaen sonder trappen af te gaen, ende aengesien die kercke van binnen niet hoogh genoch en was om te heugen [= niet hoog genoeg was om te verhogen] soo hebben ick ende die geheel gemeijntenars drij sondaegen gewerckt aen den kerckhoof om die aerde af te haelen ende om den seluen te legen [= te verlagen] tot dat hij soo legh [= zo laag] was als die kercke van binen, soo dat die kercke met den kerckhoof geleijck waeren, soo dat wij den kerckhoof ten minsten eenen haluen manslinghde geleght hebben ende doen hebben wij die kerckdeure oock geleght.

Soo dat die domme heeren den selłer theijdt hebben gegełen eenen muerraem van Hoijse steen aen die kerckdeure welcke kosten op die plaetse ses pattacons.

Item eodem tempore [= op dezelfde tijd] hebben sij een nieuf deure [= een nieuwe deur] gemaeckt om die kerck in te gaen.

Eodem tempore hebben die dom heeren een niłen voet gegełen aen den groeten authaer.

Eodem tempore hebben die dom heeren betaelt aen twee steen kappers ołer die vijfthien pattacons.

Item hebben die dom Heeren betaelt die metsers van die kercke te plałeen [= plaveien] daer waeren 2 knechtens ende twee meesters die welcke gewerckt hadde ołer die ses weeken.

Item eodem tempore hebben die dom heeren van sint Lembregh [= Sint-Lambrechts kathedraal in Luik] betaelt geleijck volght: aen den gelasermaecker Raijminant van Thienen dat hij gemaeckt hadde voor die dom heeren aen die gelasser [= glazen] in die kercke attenhołen.

Ten eersten: gemaeckt bołen in den beuck van die kercke drij nieuf vinsters meeten te saemen 22 voeten ende half den voet aen sełen stułers, port [= over te dragen, dit maakt] - 7-17-2 [= totaal 22,5 x 7 = 157,5 stuivers; 20 stuivers zijn gelijk aan 1 gulden; een oord is gelijk aan 1/4 stuiver].

Item noch gemaeckt drij nieuf vinsters in die groete vinsters nefłers [= nevens, naast] sint joris authaer welcke waeren tooe gemuts [= toegemetst] ende ick heb sij open gebrocken meten te saemen 13 voeten ende half den voet als bołen, port - 4-14-2.

Item verloet [= in lood gezet] sełen vinsters die sełen vinsters meten te saemen 40 voeten den voet aen 14 oortens [= oorden], port - 7-0-0 [1 oord = 0,25 stuiver; 14 x 0,25 = 3,5 stuivers; 3,5 x 40 voeten = 140 stuivers, gedeeld door 20 = 7 gulden].

Item noch verloet een vinster indie sacristeij metende 9 voeten den voet als vooren, port - 1-11-2.

Item noch gelełert [= geleverd] aen die vinsters 12 dobbel eijsere garders [= ijzeren staven] meten te saemen 24 voeten, port - 2-3-0.

Item noch gelełert 14 eijseren spien, port - 0-10-0.

Item noch gestoop [= gestopt] in alle andere vinsters 32 reijten [= ruiten] ider van vijf oort, port - 1-18-0.

Item noch betaelt voor gaeters [= gaten] te boren vijf stułers.

Item gedaen in alle verloode vinsters 39 reijten, port - 2-7-3.

Item die andere vinsters schoen gemaeckt voor - 2-10-0.

Somma totael van den gelaesemaecker, port - 30-16-0. Welcke somme is betaelt deur die domme Heeren van Sint Lembreght tot Luijck. Ita Guilielmus vander Maesen pastoir in attenhołen.

Slotmaecker. Volght nu dat den slotmaecker Louis Noeel van sint truijden heeft gemaeckt aen die kerck deure van attenhołen.

1723 in Augusto voor die dom Heeren van Luijck, gemaeckt een clijn dobbel slot met eenen peijp slutel en een dobbel schij[f]sloet met dobbel gewelłer en een plaete van bołen om toe te sluijten voor den kerckdeure, verdient vijf guldens - 5-0-0.

Dito gemaeckt een groete clincke voor die selłe deur met een groete craem en eenen renck om open te doen ..., verdient - 3-0-0.

Dito gemaeckt een dobbel schijfsloet voor die selłe deure van onder te sluijten, verdient twee gulden, dico - 2-0-0.

Dito gemaeckt een beslaeght [= beslag] voor een gelaese raem vinsters in die sacristeij en een paer vitsen en 2 paer leenen [= leuningen] en twee welłers en een schijfsloet en een knop verdient twee guldens vijf stułers 2-5-0. Nota dat daer van te vooren geen vinster en was.

Dito gemaeck een dobbel nachtsloet met twee toren en drij lange schrołen [= schroeven] met drij terlinck en een lange plaet craem om doen te sluijten, dit is voor die kerckdeur geweest, verdient tweelf guldens en vijfthien stułers, dico 12-15-0.

Dito gemaeckt voor het selue sloet drij slutels verdient drij guldens vijfthien stułers. Somma toetael 28-15-0. Dit hebben die dom Heeren van Luijck betaelt 1724 octała [= de achtste] februarij, ita Guilielmus vander Maesen pastoir in attenhołen.

... Nota dat te vooren maer een deur was aen die kercke, ende ick hebber [= heb er] nu 2 doen maecken aengesien den niłen raem weel eenen voet breeder is gemackt als den auden raem. ... Nota oock dat in den cour stoent een tabernakel op den slincken kan[t] om die sacristeij in te gaen ende het selłe quaem tot aen den solder, ick heb dat afgedaen aengesien het selłe versleeten was ende benaem [= benam] te veel light in den cour.

Dr. Paul Kempeneers. Verschenen op de website op 17 maart 2013.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional