Al meer dan 726.000 bezoekers!

Zijsprokkels

Nieuwste artikels

Zijsprokkel 57: De uitbreiding van het Begijnhof in Aarschot.

Technische fiche

Het kerkarchief nr. 10.768 (RA Leuven) bevat een tekst van 24 februari 1692 waarin de begijnen vragen om enkele roeden grond te vermangelen voor de uitbreiding van het Begijnhof met 2 Ó 3 huizen. Het gaat om een stuk weide uit perceel H 172, toebehorend aan de abdij van Sint-Geertruiden te Leuven. Over het Begijnhof, zie P. Kempeneers, "Aarschot. Plaatsnamen en hun geschiedenis", Tienen, 2009.

Tekst

Aenden seer Eerw. ende edelen Heer, myn Heer den Prelaet vande Ducale Abdye van Sinte Gertruyden tot Lo˙en als O˙ersten ende Visiteerder vanden Beggyn Ho˙e van Aerschot etc.

Verthoonen Re˙erentelyck den Heer Pastoor ende Jouffrouwen Hoffmeesterssen vanden voorschre˙en Begghyn Ho˙e, dat sy tot commodityt vande aencomende Beggynckens die daegelyckx meer ende meer syn aengroyende, geerne souden begrooten (1) ende alnoch bauwen twee a drye Huyssen, regulier die gene nieuwelinx gebauwt tegen o˙er den Bempt vande Proosdye alhier liggende oost, ende zuytwaerts: deshal˙en noodich souden hebben eenige roeden erff˙e vuytten sel˙en Bempt, soo ende gelyck aen syne E.E. voordesen is aengewesen: wes sy Remonstranten bereedt syn het equivalent van tgene sy geerne souden incorporeren, ia noch meer te sullen laeten volgen aenden voorschre˙en Bempt vuyt hunnen Boomgaert als is het emport (2) van tgene de Remonstranten desireren te hebben, oft andersints te vergoeden ten contentement van syne E.E. ende gelyck de Remonstranten tot guarrantiringhe (3) ende bevrydenisse tegens alle nachtdie˙en, ende insolenten (4), allenskens trachten den ommeloop met huyssen te voltrecken, vanden voorschre˙en Bempt tot aende gracht der Jnfirmerye: ende dat sulcx oock nyet en soude connen geschieden soo wanneer hun soude ontbreken de voorschre˙en plaetse inden Bempt der Prosdye daer toe geconsidereert dat by het derven van t voorschre˙en plecxken inden Bempt bestaende in ů (5) roeden, egeene preiuditie (6) aende Prosdye en sal geschieden, mits ruym t verlies aldaer sal gevonden worden aenden Boomgaert vanden voorschre˙en Begghyn Ho˙e, oft by compensatie in gelt ende dat sulx sal dienen tot eenen grooten luyster vanden voorschre˙en BeggynHo˙e, waer van syne E.E. patroon is, vinden hun genoodtsaeckt te keeren tot syne E.E.
Oodtmoedelyck biddende gelie˙e gedint te wesen, aende Remonstranten te accorderen hun clyn versoeck inden voorschre˙en Bempt de Prosdye competerende op den voet als bo˙en tot vermeerderinge ende bewaernis vanden voorschre˙en Beggynho˙e oft andersints etc., welck doende etc.
(Was getekend) Elisabeth Smedts, Jacobus de Man, Anna Noels.

Voetnoten

(1) Begrooten: groter maken, vergroten.
(2) Emport: gelijke uitgestrektheid van wat weggenomen wordt.
(3) Guarrantiringhe: waarborg.
(4) Insolenten: onbeschaamde lomperiken, onbeschofte lieden.
(5) ů niet ingevuld.
(6) Prejuditie: nadeel, schade, verlies.

Dr. Paul Kempeneers.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional