Al meer dan 726.000 bezoekers!

Nieuwsbrieven

Publicaties

Nieuwsbrief oktober 2017

Tiense Sprokkel 387: Wijngaarden in Outgaarden

In het hele Hageland kwamen tot in de 17de eeuw wijngaarden voor, ook in Outgaarden. Het is trouwens uitermate sympathiek dat er een nieuwe wijngaard werd aangeplant. Ik citeer enkele attestaties uit mijn materiaal. In 1557 lag er een halve dagmaal wijngaerts gelegen op den rinck (Kerkarchief 9919, f. 6v), 1623 de taefel van autgaerden van xxx (= 30) royen wyngaert byden scepspoel onder den berch (Schepengriffies 3, f. 60), Cathelyn puttarts van eenen wyngaert (f. 60), de kercke van outgaerden van xxxv (= 35) royen wyngaert gelegen aenden grooten berch (f. 60v), 1669 bouen den Wijngaert op de Donckelstraet (Kaartenboek Armentafel Tienen, f. 167, waar men de juiste ligging kan aanduiden). De wijngaarden lagen in Outgaarden op de Grote Berg, dus in de omgeving van de voetbalvelden. De Donkelstraat lag noordelijker op het grondgebied van Hoegaarden. Wijngaard

 
Dat de naam Vinsdelle iets met het Franse woord "vin", dus met wijn te maken heeft, is taalkundig niet vol te houden. Ik zet enkele oude vormen op een rij: 1557 inde vinsdelle (Kerkarchief 9919, f. 6v), 1650 in de vinckx-del (Kerkarchief 5009, p. 68, kaartboek van Averbode), circa 1725 onder Lummen in de vincx delle (Kerkarchief 22.601, f. 25), 1792 in de vinckdelle (Acte III, p. 187). Zoals uit de attestaties blijkt, werd de delle "klein dal, inzinking in het landschap" genoemd naar een zekere landbouwer Vincx die op deze plaats gronden bezat. In de volkstelling van Outgaarden in 1693 komt de naam Vincx niet voor. De bedoelde delle ligt trouwens niet in Outgaarden, maar in Zittert-Lummen, in de omgeving van kadasternummer D 300, dit is het veld dat in het zuiden grenst aan de gemeente Sint-Jans-Geest.

Paul Kempeneers op Facebook

Paul Kempeneers heeft een pagina op Facebook. Hier verschijnen de nieuwste sprokkels, en ook vermeldingen van Paul Kempeneers.

Zo zijn in september een artikel verschenen van de journalist Raymond Billen in Het Nieuwsblad Online en van de Hoegaardse schepen Marleen Lefevre op haar blog.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional