Al meer dan 722.000 bezoekers!

Nieuwsbrieven

Publicaties

Nieuwsbrief augustus 2017

Tiense Sprokkel 385: Foute berichten

In een populaire krant las ik in 2016 dat op de plaats van het afgebroken Lyceum voorheen het Begijnhof had gestaan. Ik schrok toen ik dit las. Half Tienen weet in 2017 nog wanneer de Paterskerk bij het Begijnhof afbrandde. Daarom haastte ik mij om deze fout recht te zetten. Het duurde echter 4 maanden vooraleer mijn sprokkel in een streekkrant verscheen.

Paterskerk

 
Een andere fout ging over de naam van de laatste begijn. Het is nochtans gemakkelijk terug te vinden in het stedelijk archief. De laatste begijn stierf op 19 maart 1866 in het Begijnhof te Tienen. Een paar mensen meldden het bericht op het gemeentehuis. François Genesse, 28 jaar oud, schrijnwerker, en Louis Gillaer, 36 jaar oud, eveneens schrijnwerker, melden op 19 maart 1866 bij de burgerlijke stand dat Anne Catherine Kerstens, geboren in Tienen op 30 maart 1787, célibataire van beroep om 3 uur ’s morgens overleden was en sa demeure au béguinage. Ze was dus net geen 79 jaar. Ze was de dochter van Robert Kerstens en Marie Barbe Sneyers. De laatste begijn was dus niet de naaister Anne Catherine Baudewyns. Deze overleed in het burgerlijk gasthuis in de Bostsestraat op 6 december 1857 om 9 uur ’s morgens. Het overlijden werd op 8 december meegedeeld door haar broer Lambert Baudewyns, 66 jaar, tuinman, en Edouard Kinaer, 25 jaar, knecht in het burgerlijk gasthuis. Baudewyns was 49 jaar toen ze stierf.

In een mooi uitgewerkte brochure vernemen we hoe de stad Tienen het centrum gaat verfraaien. Een paar onjuistheden moeten we erbij nemen. Een aan te leggen waterpartij voor kinderen zal herinneren aan een fontein die lange tijd op de Grote Markt heeft gestaan. De fontein prijkt op een oude prentkaart. In 1994 verscheen het boek “100 jaar waterleiding te Tienen”. Het was inderdaad geleden van 26 augustus 1894, dat het openbare drinkwaternet officieel in gebruik werd genomen. Voor deze gelegenheid werd op de Grote Markt een bloemenperk met een zesstralige lichtfontein aangelegd. Koning Leopold II drukte op de elektrische knop en zette hierdoor de fontein in werking (p. 68). Na 2 dagen was deze fontein verdwenen.

Test nieuwe website

Test van een nieuwe website van Paul Kempeneers.

Zijsprokkel 138: Onderzoek van een dood lichaam in Outgaarden (1769)

Technische fiche

Op 26 februari 1769 overleed in Outgaarden door een pletteringe Jean Leemans. Hij was nog geen 39 jaar oud. Op 16 augustus 1730 werd hij geboren als zoon van Pierre Leemans en Barbe Taelmans. Wel kreeg hij "zwaar gewond" nog de Heilige Sacramenten toegediend. Zo lezen we in het parochieregister van Outgaarden: Obijt munitus S.S. Sacramentis Joannes Leemans graviter vulneratus aetatis 39 annorum sepultus in coemeterio (1). Dokter Guillaume Joseph Taijmans en chirurgijn Hubert Willems onderzochten het dood lichaam in Outgaarden (2). Taijmans was een bekende dokter in Tienen. Hij werd geboren in Overijse op 9 april 1705 en overleed in Tienen op 29 oktober 1784 (3). Willems was een chirurgijn, die op 18 februari 1747 huwde met Barbara Peyssens (4).

Tekst

Op heden desen sevenentwintighsten februarius seventhien hondert negenentsestigh.

Wij ondergheschreven doctoor ende chirurgeijn Der Stadt Thienen, versocht sijnde, Door den Heere P.H. Peijssens Meijer van Autgaeren, om te visiteren seker doodt lichaem van Joannes Leemans, binnen Autgaeren in de presentie van den selven Heere meijer, ende Heeren schepenen, Carlus Lebegge, ende Lambertus Beetens, hebben bevonden als volght.

Eerst eene solutie boven het os parietael (5), gedilateert (6) met eene incisie cruciael (7), waer onder eene Trepane (8) gestelt was op het os parietael op den slincken cant, het cranium (9) wegh genomen hebbende, hebben wij de dura mater (10) ongehindert gevonden, de dura mater wegh genomen hebbende, hebben wij de pia mater (11) oock ongehindert gevonden ende oock de Hersenen het welcke niet doodelijck was.

Als dan hebben wij de slincke zijde gevisiteert, welcke zijde wij heel gecontuseert (12) gevonden hebben namentlijck op de cortribben, alsdan hebben wij het panikel (13) geopent en hebben de muskels (14) heel geplettert gevonden tot op de cortribben van den selven cant; alsdan hebben wij den Thorax (15) geopent, en hebben de membrana pleura (16) gesphaceleert (17) gevonden, ende bevonden, eenen te weten den slincken lobus pulmonum (18), van audts heel geconsomeert ende den rechten lobus pulmonum heel kleijn, soo dat wij oordelen dat dese pletteringe veroorsaeckt hebbende de inflamatie ende de sphacelatie van de membrana pleura waerschijnelijck, doodelijck is geweest, door de teere en wecke borst van den selven Joannes Leemans, vermits dat den selven Joannes Leemans, volgens relaes dickwils overvalle wierdt met pijn in de zyde.

Alles gedaen ende gevisiteert binnen Autgaeren in de presentie van den voorgenomden Heere Meijer ende voorgenomde Heeren Schepenen van Autgaeren. In teecken der waerheijt hebben wij dit onderteeckent desen 27 februar 1769.

[Handtekeningen van] G.J. Taijmans, med. civil, en H. Willems, chirursijn.

Voetnoten

(1) Rijksarchief Leuven, mfm 1633873, item 8. (2) Schepengriffies 4113, Stedelijk Archief te Tienen. Outgaarden was in 1769 een gehucht van Hakendover. (3) L. Vrancken, Meneer Doktoor. Tienen, 1995, p. 30. (4) L. Vrancken, o.c., p. 37. (5) Wandbeen. (6) Dilateren: oprekken. (7) Een beslissende snede. (8) Medisch instrument, boortje met een handgreep, schedelboor. (9) Benig gedeelte van de schedel. (10) Het harde hersenvlies. (11) Het zachte hersenvlies. (12) Gekwetst. (13) Beenvlees aan de buitenzijde van de schedelbeenderen. (14) Spieren. (15) Borstkas. (16) Borstvlies. (17) Genecroseerd. (18) Longkwab.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional