Al meer dan 722.000 bezoekers!

Nieuwsbrieven

Publicaties

Nieuwsbrief juli 2017

Vernieuwde publicatie: Cijnsboek van de hertog van Brabant in Tienen vernieuwd in 1699

Cijnsboek Dit werk bevat de volledige overzetting van het Cijnsboek van de hertog van Brabant te Tienen, dat bewaard wordt in het Stedelijk Archief te Tienen, onder het nummer Serie H 10.

Om het lezen te vergemakkelijken heeft de schrijver de talloze afkortingen opgelost. Achteraan staat een uitgebreide klapper, met alle namen die in het cijnsboek voorkomen. Het document sluit aan met het hertogelijke cijnsboek, in het rijksarchief van Brussel bewaard bij de Rekenkamers onder het nummer 44.816.

Het boek is op heden in een herziene versie uitgegeven.

Het boek telt 216 blz. en is te koop voor 15 Euro. Eventuele verzendingskosten: 4 euro. Het is tevens te koop via Amazon.

Bestel hier...

Vernieuwde publicatie: Oude Woorden

Oude Woorden Jarenlang verzamelde dr. Paul Kempeneers oude woorden bij het lezen van archiefstukken in een woordenboek. Dit boek wil een gids zijn voor wie in oude archiefstukken woorden tegenkomt die hij/ zij niet kent.

Veel woorden komen uit het Frans of het Latijn zoals abalieneren, denarius of denier, iniquiteijt, onsel, ooistal, lubbe, Sint-Stevensdag, sommierlyck, sixe, slatten, traniels, tribuyt, wouwer, enz. Afkortingen zijn in oude teksten legio zoals sr (sieur), dcus (dictus), noe (nomine), q.l. (quod libet). Cijfers in rekeningen en data zijn voor velen moeilijk, zoals xvj (16) of xcj (91). Ook doubletten van plaatsnamen zijn opgenomen, zoals Tirlemont naast Tienen. Sommige dubbele vormen zijn niet meer officieel in gebruik, maar helpen de lezers bij de identificatie van gemeenten in oude geschriften. Een voorbeeld is Bisschopswilder, nu enkel bekend als Villers l'Evêque, maar vroeger in doopregisters ook in gebruik als Villare Episcopi. Zo vindt de lezer in de lijst naast Scherpenheuvel ook de Franse variant Montaigu en de Latijnse vertaling Aspricollis of Mons Acutus.

Interessant zijn de Latijnse woorden. Als een stamboomonderzoeker in Hoeleden bij een voorouder leest occisus a gallis (gedood door Fransen), wil hij graag de betekenis kennen. Niet alle verlatijnste familienamen zijn vlug herkenbaar, zoals De Palude voor Uytebroeck, De Monte voor Vanden Berghe, De Tilia voor Vander Linden, Andree voor Driessens, zonder te spreken van het geheimzinnige De Repagulo, de verlatijnsing van Vander Hameyde of jawel Viruli voor Mennekens.

De nieuwe versie van het boek telt 228 bladzijden. Het is ook te koop als e-boek, via Amazon.

Het boek kost 15 euro.

Bestel hier...

Bijdragen in...

In Brabant Cronikel (april-juni 2017) verscheen een artikel over "Recente publicaties van Paul Kempeneers", blz.11-12.

Het gaat over Willebringen en Wommersom.

Zijsprokkel 137: Testament van Anthoen Jonckers

In mijn sprokkel 384 schreef ik dat in schepengriffies heel wat gegevens te vinden zijn voor het aanvullen van een stamboom. In deze zijsprokkel geef ik de volledige tekst van het testament van Anthoen Jonckers, opgemaakt op 14 maart 1782. Zie Schepengriffies 5214, bundel 5.

Jn den naem des heere Jesu Christi Amen.

Op heden vierthienden Meert Duijsent seven hondert twee en tachentigh voor ons Joannes Lambertus Vreven Meyer ende stadthouder, Martinus van Nivel ende Franciscus van de Vin schepenen ende leenmannen ende Franciscus Germanus van Vuchelen schepene ende leenman loco secretarij respective van Neerlinter, compareerden Anthoen Jonckers ende Anna Christina Godons gehuijsschen jngesetenen van Neerlinter, den jersten comparant sieck van lichaem ende de tweede comparante gesont van lichaem, met ons gaende ende staende op der aerden, beyde hun verstandt, memorie ende sinnen over alles wel machtigh ende gebruyckende, soo het ons ondergeschreven Meyer ende stadthouder, schepenen ende leenmannen ende schepene ende leenman loco secretarij volcomentlyck heeft gebleken, de selve gehuijsschen aen ons oock genoeghsaem bekent, welcke voorschreven comparanten overdenckende de broosheydt der menschelycke nature ende datter niet sekerder en is als de Doodt ende niet onsekerder dan de ure der selve ende daerom niet soeckende te scheyden uijt desen werelt sonder alvoorens gedisponeert te hebben van hunne teydelycke goederen aen hun by Godt almachtigh op desen werelt verleent, hebben daerom uijt hunnen vryen wille ende onbedwonghen van jemandt gemaeckt ende geordonneert dit hun Testament in forme ende maniere als volght.

Jn den jersten bevelen ende recommanderen sy Testateuren hunne zielen, soo haest die sullen comen te scheyden uijt hunne sterffelycke lichaemen aen Godt Almachtigh, Maria syne gebenedyde Moeder ende aen het geheel hemels geselschap ende hunne doode lichaemen ter geweijder aerde, de welcke willen begraeven hebben op het kerckhoff alhier jeder met eene solemnele misse ende uijtvaert.

Jtem laeten ende maecken sy Testateuren voor een prelegaet aen hunnen sone Machiel Jonckers de schuere met desselfs grondt staende aen hun huys op de Heyde alhier tot aen de keucke, welckers affseparatie houtewerck ende leemen wandt hy Machiel ende den gene die de selve keucke naer doode van hun Testateuren in deylinghe sal vallen gelyckelyck sullen moeten onderhouden, blyvende noghtans de geheele schouw aen de selve keucke, laetende ende maeckende voorts sy Testateuren aen den voorschreven hunnen sone het stuck goedt van aen den gevel van de voorschreven schuere tot aen den hoff van Jan Verschueren mede oock de hellicht van het cleynblock achter huns Testateuren huys voorschreven nae de zeyde van het goedt van den heere Pitteurs aldaer, ende van boven aff te separeren van aen den hoeck van den hoff van den voorschreven heere Pitteurs tot aen desselfs vyver ende van aen den vyver linia recta tot aen de steghe aenpaelende aen huns Testateuren ander goedt nae den cant vant' selve block.

Ende hier mede comende sy Testateuren tot de Dispositie van alle hunne andere meubele ende jmmeubele goederen, soo allodiale censale als feudale waer ende tot wat plaetsen die gelegen zyn ende naer hunne beyde afflyvigheydt sullen bevonden worden, geene uytgenomen ofte gereserveert waer van sy libere dispositie zyn hebbende, laeten ende maecken sy Testateuren allen de selve aen Machiel, Lambert, Peeter ende Anne Marie Jonckers, de selve Anne Marie in houwelyck met Hendrick Geijseberghs, hunne gemeyne kinderen om alle de selve goederen naer hunne beyde afflyvigheydt tusschen die voornoemde hunne kinderen gelyckelyck gedeylt ende gepartageert te worden, sonder distinctie van sexe, de selve hunne kinderen daer inne instituerende voor hunne eenighe ende universele erffgenaemen pleno jure institutionis.

Verclaerende de voorschreven Testateuren dit alsoo te wesen hunne intentie ende uyttersten wille, willende ende begeerende dat den selven naer hunne beyde afflyvigheydt sal stadt grypen ende volcomen effect sorteren, t'zy by forme van Testament, codicille, Donatie causa mortis ofte andersints, soo het best can ende magh subsisteren, niettegenstaende eenige costuymen ofte Landtrechten ter contrarie aen de welcke sij Testateuren wel expresselyck zyn derogerende by dese als oock voor soo veel noodigh aen het recht van Devolutie, revocerende tot dien sy Testateuren alle acten, contracten ende makagien [= schikking] van uyttersten wille by hun Testateuren voor date deser gesaementlyck ofte by jeder van hun int particulier gemaeckt.

Reserverende noghtans sy Testateuren hier inne hun veranderen, vermeerderen, verminderen ende wederroepen soo dickwils hun dat goedtduncken ende gelieven sal.

Verclaerende de voorschreven Testateuren de weerde van desen hunnen Testamente te wesen onder de vyff hondert guldens.

Aldus gedaen ende getesteert binnen Neerlinter ten huyse van hun Testateuren ten daghe, maende, jaere ende coram ut supra, ende gevraeght zynde door ons ondergeschreven Meyer ende stadthouder, schepenen ende leenmannen ende schepene ende leenman loco secretarij ofte de Testateuren conden schryven ende hebben beyde de Testateuren geantwoordt neen.

Dit + is het handtmarck van Anthoen Jonckers verclaerende niet te connen schryven.

Dit + is het handtmarck van Anna Christina Godons verclaerende niet te connen schryven.

[Handtekeningen van]

J.L. Vreven meyer ende stadhouder.

M. van Nivel schepen en leenman.

F. van de Vin schepen en leenman.

F.G. van Vuchelen schepen en leenman loco secretaris.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional