Al meer dan 722.000 bezoekers!

Nieuwsbrieven

Publicaties

Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwe publicatie: Willebringen & Honsem. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Willebringen en Honsem behoren thans tot de gemeente Boutersem. Over beide dorpen bestaan weinig gedrukte bronnen. Daarom raadpleegde dr. Paul Kempeneers voor de plaatsnamen de beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk Ún een leesbaar boek.

Eerst bespreekt hij de ligging met gegevens over het bodemgebruik in 1834 en de indeling van het grondgebied. Vervolgens verklaart hij de nederzettingsnamen Willebringen en Honsem, maar ook de aangrenzende gehuchten Koutem en Kolem. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van waternamen als Jordaanbeek, Rottebeek, Billekensbeek, samen met oude poelen en groene grachten. Verder worden namen besproken van hoogten als Calvijnsberg en Kwantelberg, en de talrijke samenstellingen met delle van het type Piermansdelle. Talrijk zijn ook de namen voor opvallende bomen (Holenteer, Linde, Mispelaar), bossen, hagen, specifieke woorden met hof (Boterhof, Lammershof), beemden, eusels, broeken, driesen, kouters (Billekensveld, Rulensveld, Cijnzenbunder, Kloot, Rot, Wilder). Naast gegevens over de kerk geeft Kempeneers nieuwe informatie over pachthoven zoals het Pachthof van Park, molens, voetpaden en wegen. Genealogische weetjes werpen een licht op de samenstelling van de families in vroeger tijden. Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan.

Het boek "Willebringen en Honsem" telt 84 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 13 plattegronden en 15 foto's. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Het boek kost 11 euro.

Bestel hier...

Zijsprokkel 136: Procuratie in Zichem

Het manuscript 914 uit de verzameling van dr. H. Jacobs te Tienen bestaat uit een extract uit een register van de Stad en het Land van Zichem. Het gaat over een vergadering gehouden op 29 oktober 1637 in Zichem op voorstel van kapitein Smits. Het is een mooi voorbeeld van rechterlijk taalgebruik. Het origineel bestaat uit 4 folio's. Op de achterkant staat als samenvatting van de inhoud "Procuratie voor Niclaes Janssen", inwoner van Miskom die gevangen was genomen in Hannuit.

Tekst
Extract getrocken vuyt seeckeren register der Stadt Sichem daer jnne geannoteert was de vergaederinghe van het Landt van Sichem, waer onder anderen geschre˙en stondt dit naervolgende.

Het Landt van Sichem vergaedert sijnde op het voortstel van den Capitein Smits, nu onlancx gedaen, als hebbende vuijtgespannen seecker vyff peerden competerende Francq Huijbens ende Hendrick met Peeter de Haen woonende tot Miscum, om te hebben betaelinge van syn gagie als Capiteijn synde vande Cuerlingen, tegenwoordich synde tot Hanuijt, waero˙er door sollicitatie van Nicolaes Janssens soo verre js geprocedeert, dat den heere Cancellier van Brabant heeft verleent appostille op de requeste ten eynde van restitutie van de peerden onder cautie hebbende daer op gege˙en executorien voorders authorisatie als alle Officieren van Justitie, de gedeputeerde vanden Lande alsnu gebleken, ende om de sel˙e behoorlyck t'exploicteren heeft den voorschre˙en Claes Janssens, hem met ontrent twintich mannen, door last vanden heere meijer getransporteert tot binnen Hanuijt voorschre˙en, aldaer gecomen synde, syn alsdoen tot se˙en toe binnen de sel˙e Stadt ge˙anckelyck gestelt ende geslooten jn seeckeren kelder, waer aff eenen mede was den voorschre˙en Claes Janssens om welck jn alles te remedieren ende met recht te ver˙olgen de begonste procedure hebben de gedeputeerde daer toe speciaelyck verwillicht ende gecommitteert Sieur Peeter Martinj meyer ende den voornoemden Claes Janssens, om t'sel˙e ten laste vande generaeliteyt vande Stadt ende Lande te ver˙olgen ende verantwoorden, onder expresse protestatie jnge˙al eenighe vande partijen vanden Lande daer jn weijgerich js oft valt, hebben de gewillige naer te noemen geprotesteert gelyck sy doen by dese om de costen schaeden ende lasten met recht te ver˙olgen ende bedwingen tot voldoeninge van dijen, belo˙ende tot Secours vande reijse ende oncosten van dijen elcke portie te ge˙en en sondach toecoemende oft eer twelff guldens aldus geresol˙eert binnen Sichem, present Mertten vander Meren Borgemeester, Bouwens, Hendrick Truijens, Jan van Schaijbroeck, Schepenen van Sichem, Willem Honincx van Becke˙oort, Peeter Pauwels ende Claes de Rues van Werssbeeck ende Meulenbeeck, Hendrick van Nerim van Waenroode, Claes Janssens ende Peeter de Haen van Miscum, alle consenterende, de naer volgende Staes Beeck ende Jan de Greff van Thielt, Merten Boonen van Houwert, ende Michiel Meynarts van Nieuwroode, welcke twee leste portien hebben tot noch toe nyet vastelyck geresol˙eert jnt gene voorschre˙en js totter tyt sy t'sel˙e sullen hebben aengedient aen hunne meesters van de dorpen. Aldus gedaen xxixen October 1637.

Gecollationneert tegens den Originelen register ende be˙onden t'sel˙e van woorde te woorde te concorderen.
Quod attestor, G. Waeghenaers, Secretaris.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional