Al meer dan 722.000 bezoekers!

Nieuwsbrieven

Publicaties

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwe publicatie: Wommersom. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Voor de plaatsnaamkunde van Wommersom raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek.

Het boek telt 177 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 7 historische documenten, 16 plattegronden, 24 prentkaarten en foto's. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Het boek kost 19 euro.

Nieuwe publicatie: Historische atlas van Wommersom

Deze historische atlas van Wommersom beschrijft alle percelen, met de oppervlakte, de aard van de bebouwing, en de eigenaars. Bovendien bevat het 16 kaarten.

Het boek kost 10 euro.

Tiense Sprokkel 384: Speuren in Schepengriffies

Heel wat genealogische gegevens vinden we terug in andere documenten dan parochieregisters en de burgerlijke stand. Dit is uiteraard interessant, als registers opgebrand zijn. Indexen met gegevens uit de schepengriffies zouden ons goed kunnen helpen. Zo vinden we in de schepengriffies 5214 van Neerlinter een 40-tal akten bij overlijdens (RA Leuven). Deze zijn een rijke bron voor de genealogie van deze regio.

In bundel 23 vernemen we wie in 1736 de weeskinderen waren van wijlen Anthoen Coenen en Anna Maria van Roeij wettige gehuijsschen. Bundel 10 gaat over de vijf kinderen van Peeter Cordin en Maria Catharina Vreven in 1776. Meer uitleg over Peeter Cordije weduwenaer van Maria Catharina Vreven in 1782 vinden we ook in de schepengriffies 5218 bundel 16.

In 1656 vernemen we meer over het Kasteel in Neerlinter met de bekende familie De Trips, die wel eedele hoogh gebooren heere Johan van den Berghe de Trips mette oock wel eedele hoogh gebooren vrauwe Maria Odilia de Breijl, heer en vrouw van Neerlinter, enz. (SG 5214, bundel 9). Zij laten aan hun oudste zoon jonker Wijnandt Herman van den Berghe de Trips de heerlijkheid van Neerlinter, consisterende in hooghe middele ende leege jurisdictie metten casteele wouweren landen Bemden Bosschen, molens Renten cheijnsen hergeweijden ende allen andere appendentien ende dependentien. De ouders bezaten ook een pachthoff genaempt den hoff vander Loe ... in den lande van Gulick, en een Hof genaempt den hoff van Eijs in den lande van Overmaese bij Gulpen. Later kwam het Kasteel van Neerlinter in handen van de familie De Waha. Zo lezen we in 1780 in bundel 7 welke goederen eigendom waren van die Edele Vrouwe Anne Joanne Charlotte Baronnesse De Waha Douariere van wijlen Messire Herman Theodor Baron Dewaha van Baijenville, Vrouwe van Neerlinter etta.

Terwijl in de volkstellingen de namen van de echtgenotes ontbreken, vinden we die gegevens wel in de bedoelde documenten. Enkele voorbeelden: in 1731 de erfgenamen van Machiel de Wilde en Geertruijdt Vandermeulen (bundel 32), in 1756 Hendricus Delvou en Gistrudis Oijenbroijen (b. 14), in 1781 Hendrick Do(u)termont en Helena Dierickx (b. 6), in 1732 de 6 wezen van wijlen sieur Simon Dresens secretaris in zijn leven en jouffrouwe Maria Elisabet Vanderborght (b. 28), in 1731 de kinderen van wijlen Jan Goossens en Elisabet Smijers (b. 29), in 1782 Anthoen Jonckers en Anna Christina Godons gehuijsschen (b. 5).

Boeiend zijn de gegevens in 1757 over landbouwer Libertus Henricus Kemerlinckx bejaerden jonghman binnen neerlinther sieck te bedde liggende (b. 13). Als jongman wil hij bij testament zijn goederen overdragen aan zijn familieleden. Bundel 3 gaat over het testament van Libertus Kemerlinckx den ouden, opgesteld in 1787 met een opsomming van zijn erfgenamen. In nummer 4 gaat het in 1795 verder met het testament van Librecht Kemerlinckx en Petronella Vrancx gehuijsschen, en in nummer 8 over Lucia Kemerlinckx, dochter van Guilielmus Kemerlinckx en Elisabeth Ertrijckx. Op 6 oktober 1779 maakte zij haar testament op, sieck te bedde liggende, slechts 23 jaar oud! Met al deze gegevens zijn heel wat gezinsreconstructies te maken.

Nog andere families komen aan bod. Bundel 18 vermeldt op 12 april 1749 de staat van goederen voor de 4 kinderen van wijlen Jooris Stas, namelijk Hendrick Stas, Adam Cristophorus Stas, Anna Elisabeth Stas en Maria Catharina Stas. De goederen werden in tochte beseten door hun moeder Anna Logist. In 1745 waren Peeter Struijs en Ernestien Raijmaeckers al overleden (b. 19). In 1751 leren we de kinderen kennen van wijlen Hendricus Thielens ende Sara Maria Taelmans (b. 17), namelijk Henricus Deodatus Thielens, de wees Peeter Thielens en Theresia Thielens. In 1776 was Peeter Torbijns de wettige echtgenoot van Lucia Ertryckx (b. 11) en in 1738 waren Hendrick van Oijenbruggen en Geertruijdt Servaes al overleden (b. 21). In bundel 26 krijgen we voor 1733 heel wat informatie over de erfgenamen van Leonardus Van Vuchelen die gehuwd was met Anna Vaes.

Tot slot vermeld ik gegevens over Maria van Berwaer die 2 keer trouwde. Bundel 16 geeft ons bij de schydinghe ende deijlinghe in 1753 interessante informatie over de kinderen van Joannes Vreven die getrouwd was met Maria van Berwaer en van Antonius vande Vin die met de weduwe Maria trouwde op 2 januari 1708.

Als voorbeeld geef ik in de zijsprokkel 137 de omzetting van het testament van Anthoen Jonckers, op 14 maart 1782 opgeschreven in bundel 5.

Bijdragen in...

In Eigen Schoon en de Brabander, januari-maart 2017 verscheen:

Plaatsnamen in Willebringen en Honsem, p. 1-36.

Zijsprokkel 135: Inwoners van Miskom in 1635

Het manuscript 902 in het bezit van dr. H. Jacobs te Tienen bestaat uit een bundel van 8 folio's en bevat de rekeningen van tafelmeester Henrick de Haen van het jaar 1635 met aanvullingen tot 1642. Dit document is een vervolg op nummer 901 met de rekeningen van tafelmeester Adriaen van Nerim voor de jaren 1633-1634. De vermelde inwoners zijn ongeveer dezelfde, maar soms anders geschreven. Gegevens uit het manuscript van 1633 staan tussen vierkante haken. Naast inwonersnamen vinden we in beide handschriften enkele toponiemen van Miskom.
Afkortingen: hal = halster, inhoudsmaat voor droge waren, 1/8 van een mudde of 29 liter. z = 1/2. Volgens oud gebruik werd een halster betaald met 10 stuivers.

Tekst
Reeckeninge bewijs ende Reliqua die welcke mits desen js doende Henrick de Haen oer sijnen Ontfanck als taeffel meester geweest sijnde van Miscum de Anno 1635.

Ierst van sijnen ontfanck van coren Renten.
Item Jnden jersten Henrick van Haelen te voeren Barbara vander Meulen is jaerlijcx de taeffel schuldich -- ix halsteren coren.
Item Swerts [1633: Jan Sweerts] is de taeffele jaerlijcx schuldich van alle sijne chijns goederen -- vj hal rocx.
Item Henrick van Haelen te vooren derffgenaemen Willem Nijs is jaerlijcx de taeffel schuldich van een halff bunder lants gelegen aen de hoolstraet -- viij hal.
Item Michiel van Surpel tot Cortenaecken is de taeffele jaerlijcx schuldich -- vj hal.
Item Heer ende Meester Peeter de Gree [1633: Peeter de Greeff] is jaerlijcx de taeffel schuldich van een sille lants -- vj hal.
Item Henrick de Haen te voren Maris Hermans is jaerlijcx de taeffel schuldich van huijs ende hoff -- iiij hal.
Item derffgenaemen Anna vanden Huijse is de taeffel jaerlijcx schuldich ij halster [1633: van het haeeren block] maer niet in treijn [1633: train] ergo -- memorie.
Item Jan van Geertruijen Willems soon is de taeffele jaerlijcx schuldich van eenen bempt gelegen tot nerim -- iiij hal.
Item Jochim [1633: Joachim] Delmans ende Foliaen van Nerim sijn jaerlijcx de taeffel schuldich van huijs ende hoff gelegen aenden pantput -- iiij hal.
Item Jan vande Vinne te vooren Machiel Rijsermans [1633: Michiel Reijsermans ende Frans Schandelijns modo derffgen. Jan Smeijers] ende derffgenaemen Jan Smeijers sijn de taeffel jaerlijcx schuldich -- vj hal.
Item Jan van Geertruijden Willems soon is jaerlijcx de taeffel schuldich van eenen boomgaert nu lant gelegen tot Miscum -- xij hal.
Item Peeter Cotermans [1633: Peeter Coetermans te voorens Jan Guijens] tot Diest is jaerlijcx de taeffel schuldich van eenen bempt genampt den langenbempt -- viij hal.
Item het Cloister van barbelendael is jaerlijcx de taeffel schuldich van het weijngaerdeken -- j hal.
Item D'erffgenaemen Bartholomeus Smeijers te vooren Lijsbet Steenbecx is de taeffel jaerlijcx schuldich van huijs ende hoff gelegen tot Miscum -- v hal coren.
Item Jan Bauwens [1633: Bouwens] te voren Elijsabet Huens is de taeffel schuldich van eenen bempt geheeten den Hennekensbempt -- iij vierdel coren.
Item derffgenaemen Jan Crawinckels te vooren Geert Fours [1633: Geeraerdt Fours te vorens Geerdt Peeters, modo d'erffgen. Craijwinckel] is de taeffel jaerlijcx schuldich van huijs ende hoff gelegen tot Waenroije opt deijnde -- ij z hal.
Item Geeraert Nijns is jaerlijcx de taeffel schuldich van huijs ende hoff -- iiij hal.
Item Peeter de Gree is de taeffel jaerlijcx schuldich van ij z sillen lants gelegen opde spuelbeke -- iiij hal.
Item Jasper Morren te voren Aert vander Velpen ende te voren Willem Nijns is de taeffel schuldich -- iiij hal iij vierdel.
Item Machiel Nijns is de taeffel jaerlijcx schuldich van huijs ende hoff gelegen te Sant tot Cortenaecken -- ij hal.
Item Jan Smeijers te voeren Foliaen van Nerim is de taeffel schuldich vant block -- iiij hal.
Item Machiel van Surpel nu Joncker Phlips van Schoonhoen is de taeffel schuldich van huijs ende hoff -- j molevat.
Item Pauwels Ruijsen te voren Willem Seempts is de [sic] jaerlijcx de taeffel schuldich van een bunder lants gelegen te Beckeoirt -- iiij hal.
Item D'erffgenaemen Bernaert Claes sijn de taeffel jaerlijcx schuldich van het borneusel bijden H. borne tot Kersbeecke -- j vierdel.
Item Foliaen vanden Borne te voren Jan widen Broecke [lees: Uytenbroecke] is de taeffel jaerlijcx schuldich van een bunder lants gelegen opden vroonhoen coutere -- iiij hal.
Item Heer Bernaert Willems [1633: d'erffgen. heer Jan Haenegreeffs, nu heer Bernaert Willems] gilt jaerlijcx de taeffel van eenen bempt geheeten geheeten [sic] den Scherpendriesch -- j hal.

Somma den ontfanck in coren renten beloopt tot lxxv halsteren iij vierdelen, den halster gerekent tot x stuyvers facit in gelde tot xxxvij guldens xvij z stuyvers [= 37 guldens 17 1/2 stuivers].

Ontfanck van pachtcoren.
Item Jan Smeijers van een sille lants gelegen opde spuelbecke -- iiij z hal.
Item Dirick Diricx [1633: Dierick Diericx] van een sille lants bij het cruijs -- v z hal.
Item den selen van iij z sillen lants gelegen opden leerenberch in twee parcheelen -- xj hal.
Nicolaes Janssen van j z sil lants gelegen achter de hoff goederen -- v hal z vierdel.
Item den selen [1633: Jooris Smeijers] j z sille lants opde hulfhage -- iiij hal.
Item Jan Wauters [1633: Wouters] van een sille lants gelegen opden Wittenwecht [1633: Wittenwech] -- iiij hal.
Item Jan Clincx van een halff bunder lants gelegen achter den calenberch voor -- ij hal.
Item Geeraert Nijns van een sille bempts genaempt den mortel -- iij hal z vierdel.
Item den selen van een sille lants gelegen opden wewenberch jaerlijcx voor -- iiij hal.
Item den selen [1633: Peeter van Kempt] iij z vierdel lants tot Beets heeft in huringe -- [niet ingevuld, met opmerking in de rand].
Item Henrick Sackx van vijff vierdel lants gelegen tot Beets int groot velt -- iij hal.

Somma den ontfanck van coren pacht beloopt totter quantiteijt van xlvj hal een vierdel [= 46 halsteren n vierdel].

Ontfanck van gelt renten.
Item Nicolaes Janssen te vooren Henrick Ceelen [1633: Celen] van huijs ende hoff gelegen tot Miscum -- xviij st.
Item Reijnder Gerincx [1633: Clercx] op deijnde tot Waenroije gilt jaerlijcx de taeffel -- xx st.
Item derffgenaemen Foliaen van Nerim gilt jaerlijcx de taeffel van huijs ende hoff gestaen tot Miscum aende pant put -- xxviij st.
Item d'erffgenaemen Peeter van Buemen te voren Mattheus Geleijs van twee sillen bempts eertijts lant -- xxiiij st.
Item d'Erffgenaemen Bertholomeus Schuerkens [1633: Bartholomeus Scheurckens] te voren Wauter van Elsmaeren van huijs ende hoff bijden stipelaer tot Waenroije -- v st j ort.
Item Henrick Bullens van eenen sack corens met v st den halster te betaelen is -- xxx st.
Item Peeter van Schaft [1633: van Schaeft] van eenen boomgaert gelegen tot rijseren -- iij st.
Item Jasper Morren te voren Aert vander Velpen ende te voorens Heer Willem Nijns -- xx st.

Ontfanck van bempt hure.
Item Dirick Diricx [1633: Dierick Diericx] van eenen bempt gelegen achter Lee -- xj g xix st.
Item Gillis Bueckens [1633: Bukens] van drij vierdel lants ende j z sille bempts gelegen byde gemijne vronte [1633: gemeijne vreunte] voor het paert vande taeffel -- iij g vj z st iiij gro.
Item Jan Smeijers van een plecke bempts groot ontrent drij sillen gelegen bijden rijbempt -- x g.
Item Joris Smeijers van een plecxken bempts opden voorbosch [1633: vorenbosch] -- xx st.
Item Vranck Huijbens [1633: Huijbrechts] van een halff bunder bempts gelegen bijden calenberch -- iiij g x st.
Item Mattheus Palmen van een derdendeel van eenen boomgaert gelegen inden hoeck onder Miscum voor het deel van de taeffele -- v g.
Item Machiel vander Waerden van een bempdeken gelegen tot Waenroije -- xx st.
Item Frans Mortiers [in 1633 niet ingevuld] heeft in huringe een bempdeken gelegen tot Beets jaerlijcx voor -- xv st.

Somma den ontfanck in gelde beloopt tot xliiij g xix st [= 44 guldens 19 stuivers], ende hier bij gevuecht de reductie van het coren tot x st den halster als voor, soo beloopt den geheelen ontfanck totter somme van lxxxij g xvj z st. [82 guldens 16 1/2 stuivers].

Nota. In 1633 volgt hier een "Extraordinaris ontfanck": Item heeft desen Rendant ontfangen van Peeter de Haen oer den coop van het taeffel boschken bij hem gecocht gelegen boen rijseren -- ix g.

Volcht den vuijtgeen tegens den voorschreen ontfanck.

Op de folio 6 recto tot 8 verso staan de uitgaven die ik niet allemaal omzet. Het gaat in vele gevallen om aalmoezen voor de inwoners die in grote armoede leefden. Enkele voorbeelden.

Item vuijtgerijckt tot een almoesche aen Michiel Proche oermits sijne groote armoede tot -- iiij hal.
Item heeft desen Rendant tot een almoesche vuijtgerijckt aen Stoffel vande Borcht -- ij hal.
Item insgelijcx tot een almoesche vuijtgerijckt aen Aert Gijsens oermits sijne groote armoede -- ij hal.
Item betaelt aen Willem Maes oer sijnen arbijtsloon oer het maecken van het huijsken Berbel van Ceulen ende dat door Nicolaes Janssen ad compitum de somme van -- iij g.
Item door den selen is gevoert eenen boom tot het maecken van het sele huijsken ende tot aende schansche van Waenroije bijden selen gevoert waer voor hem compt -- xij st.
Item vuijtgerijckt tot een almoesche aen Truijken Kempeneers oermits haere armoede tot -- iiij g x st.
Item heeft den Rendant vuijtgerijckt aen Bertel Proche op sijne gagie als dienaer voor een paer schoen -- ij g.
Item betaelt aende dienaers van Cortenaecken oer het gaede slaen vande bosschen dese taeffele competerende de somme van -- xxx st.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional