Al meer dan 726.000 bezoekers!

Nieuwsbrieven

Publicaties

Nieuwsbrief juni 2013

Publicatie: Attenhoven

Paul Kempeneers met boek Attenhoven Voor zijn studie over de plaatsnamen van Attenhoven raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek. Eerst bespreekt hij de ligging van Attenhoven met veel genealogische informatie over de bewoners tot voor 1400. Vervolgens verklaart hij de naam Attenhoven en Meer. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van de Molenbeek met zijn bornen en zijpen, de hoogten zoals de Collenberg, de Langenrek en de Halle, laagten zoals Kalisgroen, bossen met namen als Gravelo en Papelo.
Talrijk zijn in Attenhoven de namen voor beemden, kouters en akkers als het Spinland, velden, blokken en hofnamen als het vergeten Tiendenhof, Hockenhof, Pilatushofken, Trullehof, enz. Naast de geschiedenis van de kerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over de Molen, vindt hij vergeten huisnamen als Blauwe Steen en Gapaard. Ook het wegennet komt uitgebreid aan bod. Een bibliografie, een historische atlas en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Attenhoven Het boek "Attenhoven" telt 136 blz. Formaat: 27,5 bij 18,5 cm. Afbeeldingen van 33 historische documenten, prentkaarten en foto's, 19 kaarten met het hele grondgebied van het dorp. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven als nummer 83 van het tijdschrift "Ons Landens Erfdeel" (2013), maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar. Kostprijs: 15 euro.

Verkrijgbaar:
• Tijdens de presentatie op vrijdag 24 mei 2013 om 19.30 uur in de Raadzaal van het Stadhuis, Stationsstraat 39 in Landen. Signeersessie door de auteur.
• In het kantoor van de Geschiedkundige Kring, Bezoekerscentrum Rufferdinge, Molenberg 4, 3400 Landen. Tel. 011/ 88 34 68.
• In elke erkende boekhandel van Landen.
• Bij de webbeheerder E. Kempeneers via de webstek www.kempeneers.org. Rekeningnummer IBAN BE 52 3350 5713 9009.
• Rechtstreeks bij de auteur P. Kempeneers, Leuvensestraat 45, 3300 Tienen. Tel. 016/81 37 28. Rekeningnummer IBAN BE87 4346 2394 2194.

Wie het boek toegezonden wil krijgen, betaalt 4 euro verzendingskosten.

Zowel de presentatie zelf als de voorstelling op 24 mei staan online.

Bestel hier...

Tiense Sprokkel 326: Gemeentenamen

Op het internet vinden we gemakkelijk informatie over alle gemeenten. Dikwijls hoort hierbij een rubriek "geschiedenis", waarin de verklaring van de gemeentenaam staat. Basis is meestal het Franstalige boek van prof. Albert Carnoy, uit 1948. Nogal wat besturen putten gegevens uit dit boek om de naam van hun gemeente uit te leggen. Jammer genoeg is dit boek erg verouderd en onjuist. Daarom schreef ik in mijn sprokkel 227 dat leden van de KCTD bezig waren met een nieuw woordenboek over de gemeentenamen. Streefdatum was 2008. Een Belgisch boek is het niet geworden. De Waalse leden opteerden voor een studie op lange termijn. Zo verscheen in 2010 "De Vlaamse Gemeentenamen" bij het Davidsfonds. Het boek is in elke erkende boekhandel te verkrijgen. KCTD is de afkorting van Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. Het nieuwe woordenboek geeft naast de oudste vormen de plaatselijke uitspraak, en vervolgens een wetenschappelijk gefundeerde verklaring, opgesteld door 6 filologen, verwijzend naar een uitgebreide bibliografie.

Ben Crabbé

Tienenaar Ben Crabbé is in zijn bekend programma "Blokken" geboeid door familienamen. Over de betekenis van gelijk welke familienaam weet de jury onmiddellijk een antwoord. Dat komt omdat de jury het boek van KCTD-lid Frans Debrabandere bij de hand heeft. Het gaat om zijn "Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk", tot 1 deel verwerkt in 2003. Het woordenboek over de gemeentenamen is nog niet zo bekend. Daarom blijven onjuiste verklaringen populair. Leuven, uit ouder Loven, zou betekenen: "lo + ven", dus het ven of de waterplas in het bos. Dit gaat taalkundig niet op. Namen als Leuven, Tienen, Mechelen, Heusden, enz. zijn veel ouder. Ze ontstonden honderden jaren voor Christus en komen uit een Voorgermaanse taal.

Zijsprokkel 86: Broek af in de commoditeit.

Technische fiche

De schepengriffie nummer 5306 (rijksarchief Leuven) bevat enkele bundels "varia". Hierin lezen we hoe Jan Copia uit Tienen getuige was van een voorval bij Adrianus Maes in Vertrijk. Deze man kwam uit het toilet met een vrouw. Zijn broek was afgezakt tot zijn knieën, wat een en ander deed vermoeden. Copia legde de verklaring af, omdat het "redelijk en christelijk" was om de waarheid te zeggen.

Tekst

Den ondergeschreven Jan Anthonius Copia, oudt ontrint 28 jaren, innegesetenen borger der stadt Thienen, verklaert by desen sonder eenighe de minste inductie, simulatie nochte persuatie van iemand dan enckelyck in faveur van justitie ende ter requisitie1 van Gertrudis van Autgaerden, dochter Joannis waerachtigh te wesen het naervolgende.

Een toilet

Dat den deponent2 diversche rysen, jae selfs alle weken helpt verkoopen den visch bij Adrianus Maes, broeder van Adrianus Maes; Dat in den cours van den jare 1782 dit emmers drij a vier weken naer Sinte Maria Magdalena dagh3 den deponent is gaen drincken ten huyse der requirante;

Dat aldaer drinckende onder andere is ingekomen den voorschreven Adrianus Maes, onder andere seggende datter vele coitsen binnen den Hert g'arriveert waeren, ende dat hy den gepasseerden nacht niet geslapen en hadde, ondertusschen vragende syne pype om te rooken; Dat ditto Maes sijne pype heeft nedergeleght ende beneffens die requirante is achter uyt in den hof gegaen, als wanneer sy samen in de commodityt4 syn gegaen ende sulckx gesien te hebben ende naer dry a vier minuten geweest te hebben in de selve commodityt alsdan gesien te hebben, dat den selven Maes beneffens die requirante uyt die commodityt sijn gekomen, alsdan oock gesien te hebben, dat sy byde gefatigeert ende heel verbaerst5 waren, bovendien dat de brouk van Maes lagh op syne knien, gevende voor redenen van wetentschap dat die deure van die commoditeyt door Maes wird gesloten int ingaen der selve, ende want het redelyck ende christelyck is declaratie te geven der waerhyt verklaert den deponent bereyt te wesen dese syne depositie6 onder synen deughdelycken eede te sullen vernieuwen ende herkennen, toties quoties7 des aensocht synde voor hof ende rechter competent. Actum 2 july 1783. Dit is het marcq + van Jan Anthonius Copia verklarende niet te connen schryven, my present M.G. Corbesier.

Voetnoten

1 Op verzoek van.
2 Getuige die een verklaring aflegt.
3 Feestdag op 22 juli.
4 Buitentoilet, huisje.
5 Vermoeid en verbouwereerd.
6 Verklaring.
7 Zo dikwijls als.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional