Al meer dan 619.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

Juni

Tiense sprokkels 376 en 377: Lyceum

Over de hybride naam 't Lycée (half Nederlands, half Frans) werd ik al enkele keren aangesproken. Geen enkele Tienenaar heeft dit woord ooit gebruikt. De naam komt niet van mij. Soms vraagt de Technische Dienst van de stad mij wel om advies. Het schepencollege brengt mijn voorstel dan in de gemeenteraad.

Waar ik echter letterlijk van omver val, is de historische onzin die ik in de krant lees.

Tiense Sprokkel 376: Deel 1
Tiense Sprokkel 377: Deel 2
Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite

Zijsprokkel 125: Twee dode lichamen in Willebringen

Chirurgijnen In de schepengriffies nr. 1969 (Rijksarchief Leuven) werden 2 dokters gevraagd om vast te stellen dat in Willebringen 2 dode lichamen gevonden werden. Ik zet deze goed verstaanbare tekst volledig over.

Extraordinair genecht gehouden binnen Willebringen desen 13. may 1793 coram Jan Wouters ende Hendrick Cayberghs schepenen.

Lees meer...

Nieuwsbrief juni

De NIEUWSBRIEF van juni 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 374-375: Kapucijnenplein. Zijsprokkel 124: Martinus Nijs in Willebringen.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Tiense Sprokkel 374: Kapucijnenplein (1-2), Zijsprokkel 123: Cijnsboek van Joris Goossens (1635) en Tiense sprokkel 375: Kapucijnenplein 2/2.

Mei

Zijsprokkel 124: Martinus Nijs in Willebringen

Domstraat 50 Nogal wat mensen zijn bezig met het opzoeken van hun stamboom. Uiteraard zijn parochieregisters een interessante bron. Meer gegevens vinden we in andere documenten zoals schepengriffies. Hiervan bestaan wel inventarisnummers, maar haast geen klappers op de namen die voorkomen in de besproken verdelingen van eigendommen. Net deze verdelingen bezorgen ons een hoop informatie voor het vervolledigen van een stamboom. Wat meer is: we kunnen met cartografische bronnen ook nagaan waar onze voorouders hebben gewoond. Ik geef een voorbeeld uit Willebringen.

Lees meer...

Tiense sprokkel 375: Kapucijnenplein 2/2

Weezenhuis Na de Slag bij Neerwinden staken de vluchtende Fransen het Kapucijnenklooster op 19 maart 1793 in brand. Bij een nieuwe brand in 1795 bleven enkel het oostelijke pand en de spreekkamer gespaard.

Lees meer...

Tiense sprokkel 374: Kapucijnenplein 1/2

Hoek Kapucijnenplein en Langestraat Ik ben geboren op het Kapucijnenplein 300 jaar na de verwoesting van Tienen. Het plein is een mooi voorbeeld van stadsvernieuwing. Om de aloude toestand te reconstrueren is veel zoekwerk nodig.

Lees meer...

Nieuwsbrief mei

De NIEUWSBRIEF van mei 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 373: Terrest. Oude kaartbladen 1-72 van het NGI voor de fusies te raadplegen met Cartesius. Plaatsnamen in Tielt. Zijsprokkel 123: Cijnsboek van Joris Goossens (1635).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Tiense Sprokkel 373: Terrest, Oude kaartbladen 1-72 van het NGI vóór de fusies te raadplegen met Cartesius, en Tiense Sprokkel 371: Samang.

April

Zijsprokkel 123: Cijnsboek van Joris Goossens (1635)

Dit is den Heerlijcken Chijns die wijlen Franchoijs Smeijers was toebehoerende, te voren Joannes Jans van Amours ende alsnu Jooris Goossens, Licentiaet in beyde Rechten als man ende mombaer van Jouffrouwe Catharina Smijers, gelegen binnen desen Stadt Thienen inde Langestraete ende daer ontrent, hebbende vande goeden hier onder sorterende loossinge, met oock allen volcomen hoffrechten, ende desen Laethoff ismen ten chynse houdende vande Prelaet van heylesem hem jaerlyckx hier aff betaelende, ij d(eniers) Louens, ende is desen boeck vernieuwt anno domini 1619, vallende altoos op Sinte Steuens dagh [= 26 december].

Lees meer...

Plaatsnamen in Tielt

Voor zijn toponymie van Tielt (Vlaams-Brabant) raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijke en goed leesbare tekst.

Het werk staat in het tijdschrift Eigen Schoon en De Brabander, jaargang 2016, nummer 1 (p. 1-48). Dezelfde tekst vindt men apart in het eerste nummer van Oost-Brabant 2016.

Lees meer...

Oude kaartbladen 1-72 van het NGI vóór de fusies te raadplegen met Cartesius

Het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Nationaal Geografisch Instituut beheren elk afzonderlijk bijzonder rijke cartografische collecties. De vier instellingen hebben nu de krachten gebundeld om voor het eerst gemeenschappelijk hun historische geografische gegevens te ontsluiten voor het grote publiek.

Dr. Paul Kempeneers heeft een overzicht opgesteld van de oude kaartbladen 1-72 van het NGI vóór de fusies, zoals ze terug te vinden zijn in Cartesius.

Lees meer...

Tiense sprokkel 373: Terrest

Terra est Voor sommige mensen is toponymie een moeilijk woord. Eenvoudiger is plaatsnaamkunde. In toponymie zitten 2 Griekse woorden: topos is "plaats" en onoma "naam". In de plaatsnaamkunde bestuderen we de afkomst en de betekenis van overgeleverde namen.

Lees meer...

Nieuwsbrief april

De NIEUWSBRIEF van april 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 372: Oud geld. Zijsprokkel 122: Ontvangsten van de Armentafel in Tielt (1627-1628).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Sprokkel". De populairste pagina's zijn Tiense Sprokkel 372: Oud geld, Zijsprokkel 121: Overreden door een paard in Meldert, en Tiense Sprokkel 371: Samang.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional